X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Par mums

Sējas Mūzikas un mākslas skolas (Reģ. nr. 4374902343) dibinātājs ir Sējas novada dome. Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Sējas novada domes apstiprinātais skolas Nolikums.

Skola savu darbību uzsākusi 1995. gada 1.decembrī. Skolas mērķis ir pilnveidot un īstenot kultūras un izglītības procesa saturu un formas, orientējot tās uz pašapziņas un radošās pašizpausmes veidošanos novada iedzīvotājos licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības programmu apguvē. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība Sējas novadā. Skola akreditēta līdz 2024. gadam.Skola īsteno gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmas.

Audzēkņu uzņemšana profesionālās ievirzes programmās parasti notiek mācību gada noslēgumā un īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, interešu izglītības programmās audzēkņus uzņem visu gadu.
Skolēni kopā ar skolotājiem piedalās arī dažādos mākslas un mūzikas festivālos, konkursos un koncertos, kas bagātina audzēkņu profesionālo pieredzi un paplašina redzesloku mākslas un mūzikas nozarēs.
Skolas audzēkņi un skolotāji aktīvi iesaistās novada pasākumos.

Mūsu skolas misija - tiecamies uz kultūrvides attīstību kopumā, bērnos un pusaudžos radīt interesi par mākslu, mūziku, palīdzēt veidoties viņu vērtību skalai, celt bērnu pašapziņu, attīstīt spējas patstāvīgi un radoši darboties.

Īpaši priecīgi esam par Sējas novada domes labvēlību, ieinteresētību skolas darbībā un nesavtīgo atbalstu, kā arī par vecāku rūpēm un atbalstu, kuri arvien uzmundrina un liek saprast, ka skola ir vajadzīga un dod lielu ieguldījumu viņu bērnu izaugsmē.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās iespējams apgūt:

 • Klavierspēles specialitāti (20V 212 011);
 • Vijoles spēles specialitāti (20V 212 021);
 • Alta spēles specialitāti (20V 212 021);
 • Kokles spēles specialitāti (20V 212 021);
 • Klarnetes spēles specialitāti (20V 212 031);
 • Saksofona spēles specialitāti (20V 212 031);
 • Vizuāli plastiskās mākslas specialitāti (20V 211 001).

Interešu izglītības programmās apgūstamas:

 • Programma „Vokālā mūzika”;
 • Programma „Mūzika”;
 • Programma „Māksla”.

Interešu izglītības programmā darbojas sagatavošanas un starta klases 5 – 6 gadus veciem bērniem mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas programmās.

2019. / 2020. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācās 72 audzēkņi.
Interešu izglītības programmās - 60 audzēkņi. Mācību procesu skolā nodrošina 10 pedagogi, kuri ieguvuši augstāko profesionālo izglītību:

 • Klavierspēle – Dace Gžibovska, Renāte Bērziņa;
 • Vijoles, Alta spēle – Anna Portere, Renāte Bērziņa, Amanda Rupeika;
 • Kokles spēle – Ieva Lapšāne;
 • Klarnetes, Saksofona spēle – Raivis Sieks;
 • Mūzikas teorētiskie priekšmeti – Inese Eglīte, Amanda Rupeika;
 • Vizuāli plastiskā māksla – Marta Jurjāne, Asnate Grēve, Guntars Petrovics;
 • Interešu izglītības mākslas nodarbības - Asnate Grēve.

Skolas tehniskie darbinieki:

 • Dace Ansviesule
 • Ausma Kallisa

Kolektīvs

Esam draudzīgs un saliedēts kolektīvs. Mūsuprāt, vārdi, kas mūs vislabāk raksturo ir "profesionalitāte" un "sadarbība". Mēs protam pieiet problēmām ar veslīgu humora devu un skatāmies nākotnē ar pozitīvu dzirksti acīs.

Nāc, iepazīzimies un kopā mēs paveiksim pat neiespējamo!

Sējas Mūzikas un mākslas skolas vīzija Vīzija

Sējas Mūzikas un mākslas skolas vīzija

Mēs esam

86 audzēkņi
14 darbinieki
83 absolventi