X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Par mums

Sējas Mūzikas un mākslas skolas (Reģ. nr. 4374902343) dibinātājs ir Saulkrastu novada pašvaldība. Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Sējas novada domes apstiprinātais skolas Nolikums.

Skola savu darbību uzsākusi 1995. gada 1.decembrī. Skolas mērķis ir pilnveidot un īstenot kultūras un izglītības procesa saturu un formas, orientējot tās uz pašapziņas un radošās pašizpausmes veidošanos novada iedzīvotājos licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības programmu apguvē. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība Saulkrastu novadā. Skola akreditēta līdz 2030. gadam.

Kopbilde


Skola īsteno gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmas.

Audzēkņu uzņemšana profesionālās ievirzes programmās parasti notiek mācību gada noslēgumā un īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, interešu izglītības programmās audzēkņus uzņem visu gadu.
Skolēni kopā ar skolotājiem piedalās dažādos mākslas un mūzikas festivālos, konkursos un koncertos, kas bagātina audzēkņu profesionālo pieredzi un paplašina redzesloku mākslas un mūzikas nozarēs.
Skolas audzēkņi un skolotāji aktīvi iesaistās novada pasākumos.

Mūsu skolas misija - tiecamies uz kultūrvides attīstību kopumā, bērnos un pusaudžos radīt interesi par mākslu, mūziku, palīdzēt veidoties viņu vērtību skalai, celt bērnu pašapziņu, attīstīt spējas patstāvīgi un radoši darboties.

Īpaši priecīgi esam par Saulkrastu novada pašvaldības labvēlību, ieinteresētību skolas darbībā un nesavtīgo atbalstu, kā arī par vecāku rūpēm un atbalstu, kuri arvien uzmundrina un liek saprast, ka skola ir vajadzīga un dod lielu ieguldījumu viņu bērnu izaugsmē.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās iespējams apgūt:

 • Klavierspēles specialitāti (20V 212 01 1);
 • Vijoles spēles specialitāti (20V 212 02 1);
 • Alta spēles specialitāti (20V 212 02 1);
 • Kokles spēles specialitāti (20V 212 02 1);
 • Ģitāras spēles specialitāti (20V 212 02 1 );
 • Klarnetes spēles specialitāti (20V 212 03 1);
 • Saksofona spēles specialitāti (20V 212 03 1);
 • Kora klase (20V 212 06 1);
 • Vizuāli plastiskās mākslas specialitāti (20V 211 00 1).

Interešu izglītības programmās apgūstamas:

 • Programma „Instrumenta spēle”;
 • Programma „Mūzika”;
 • Programma „Māksla”.

Interešu izglītības programmā darbojas sagatavošanas un starta klases 5 – 6 gadus veciem bērniem mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas programmās.

2023./2024. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācās 74 audzēkņi, (Mūzikā - 42, mākslā - 32).
Interešu izglītības programmās - 52 audzēkņi.
Mācību procesu skolā nodrošina 14 pedagogi, kuri ieguvuši augstāko profesionālo izglītību:

 • Klavierspēle – Dace Gžibovska, Jana Krastiņa;
 • Vijoles, Alta spēle – Anna Portere, Amanda Rupeika, Kaspars Vilnītis, (Renāte Bērziņa);
 • Ģitāras spēle – Artūrs Kutepovs;
 • Kokles spēle – Elīna Agneta Lamberte;
 • Klarnetes, Saksofona spēle – Elīza Krista Kurvīte;
 • Mūzikas teorētiskie priekšmeti – Inese Eglīte, Kārlis Taube, Elīza Krista Kurvīte;
 • Interešu izglītības mūzikas nodarbības – Elīza Krista Kurvīte
 • Vizuāli plastiskā māksla – Marta Jurjāne, Asnate Grēve, Guntars Petrovics;
 • Interešu izglītības mākslas nodarbības – Asnate Grēve.

Projektu vadītāja - Līna Zvejniece.

Skolas tehniskie darbinieki:

 • Agita Ozoliņa
 • Ausma Kallisa
Lietvede - Laila Staģe

Kolektīvs

Esam draudzīgs un saliedēts kolektīvs. Mūsuprāt, vārdi, kas mūs vislabāk raksturo ir "profesionalitāte" un "sadarbība". Mēs protam pieiet problēmām ar veslīgu humora devu un skatāmies nākotnē ar pozitīvu dzirksti acīs.

Nāc, iepazīzimies un kopā mēs paveiksim pat neiespējamo!

Sējas Mūzikas un mākslas skolas vīzija Vīzija

Sējas Mūzikas un mākslas skolas vīzija

Mēs esam

74 audzēkņi
18 darbinieki
98 absolventi